Areál DIVOKÁ VODA

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Pre naše služby platia všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Divoká Voda s.r.o., prevádzkovateľa hotela Divoká voda *** a areálu Divoká voda, ktoré sú uvedené nižšie v bodoch I. až XII. Tieto podmienky sú zmluvnou súčasťou Vami (ďalej len klient) zadanej zákazky. Podmienky platia aj pre budúce obchody, i keď na ne nebude v konkrétnom prípade výslovne odkázané. Podmienky klienta, ktoré budú mať odlišné znenie, sú neplatné. Vedľajšie dohovory, zmeny v dohodách alebo ich zrušenie, musia byť uskutočnené písomnou formou a musia byť potvrdené spol. Divoká Voda s.r.o..

Klient uznáva tieto podmienky a svojím podpisom sa zaväzuje ich dodržiavať.

I.  Zmluvný vzťah

Zmluvný vzťah medzi spol. Divoká Voda s.r.o. a klientom vzniká na základe záväznej objednávky a zaplatenia plnej sumy objednaných služieb, resp. zaplatenia zálohy podľa nižšie uvedených podmienok.

 1. II.   Ceny a platba

-        ceny sú stanovené dohodou medzi spoločnosťou a klientom,

-        faktúra je splatná do 14 dní od dátumu jej vystavenia (ak nie je inak určené), 

-  pri oneskorení platby si spol. Divoká Voda s.r.o. účtuje úrok 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania, počínajúc dňom nasledujúcom po dni splatnosti predmetnej pohľadávky,

-  prípadné spoločnosťou Divoká Voda s.r.o. popierané nejasnosti nemajú odkladný charakter pre realizáciu platby, či prípadného plynutia úrokov z oneskorenej platby.

 1. III.   Ubytovanie účastníkov – Jednotlivci

Pre garantovanú rezerváciu ubytovania jednotlivcov je potrebné uviesť údaje z kreditnej alebo debetnej karty – číslo karty, dátum expirácie, meno držiteľa karty. Hotel nebude z danej karty robiť žiadnu pred platbu ubytovania. Hotel Divoká Voda zaručuje bezpečnosť uchovania údajov z karty.

Negarantované rezervácie na hotel aj bungalovy môžu byť zrušené zrušené po 18.00 v deň príchodu, resp. ubytovanie poskytnuté za pultové ceny.

Klientovi sú rezervované izby k dispozícii od 14:00 hod. dohovoreného dňa príchodu. Izby musia byť v dohovorený deň  odchodu odovzdané hotelu Divoká voda najneskôr do 11:00 hod., pokiaľ nebolo vopred dohovorené inak. Hotel Divoká voda môže na základe oneskoreného odchodu z izby, či bungalovu účtovať poplatok 10 €.

Bezplatné storno individuálnych objednávok ubytovania je možné vykonať najneskôr do 22:00 hod. v deň pred dohovoreným dňom príchodu. V prípade neskoršieho zrušenia ubytovania alebo neubytovania sa hosťovi účtuje poplatok 100 % ceny prvej noci.

 1. IV.    Ubytovanie účastníkov – Skupiny

Po zaslaní objednávky vystaví hotel Divoká voda zálohovú faktúru, ktorá slúži ako potvrdenie rezervácie ubytovania. Pokiaľ nie je s hotelom Divoká voda uzatvorená iná písomná dohoda, platia nasledovné podmienky:

Záloha a platba:                                                                               

50% z celkovej ceny za ubytovanie 30 pred príchodom zostávajúca platba pri/po odchode účastníkov.  

Podmienky pre stornovanie:                                    

Storno viac ako 30 dní pred príchodom – 0 %                        

30 – 15 dní pred príchodom: 25 % z celkovej ceny               
14 – 7 dní pred príchodom: 50 % z celkovej ceny                 
6 – 0 dní pred príchodom: 100 % z celkovej ceny                 
Podmienky platenia pre zrušenie rezervácie alebo pri znížení počtu izieb prevyšujúcom 10 %.

 

 

 1. V.   Záloha na ostatné poskytované služby (catering, športové aktivity, technické zabezpečenie)

Pokiaľ nie je so spol. Divoká Voda s.r.o. uzatvorená iná písomná dohoda, platí nasledujúce:

a)     Jednotlivci:

Záloha sa nevzťahuje na objednané služby do výšky 150,- € vrátane DPH. Platba prebieha na mieste v hotovosti, resp. platobnou kartou.

b)     Skupinové akcie

50 % z celkovej čiastky za objednané služby najneskôr 15 dní pred konaním akcie.

V prípade, že záloha nebude uhradená včas, spol. Divoká Voda s.r.o. si vyhradzuje právo zrušiť rezerváciu bez predchádzajúceho upozornenia. Doplatok za poskytnuté služby je splatný 14 dní od dátumu vystavenia faktúry.

 1. VI.   Podmienky pre stornovanie skupinových akcií

Pokiaľ nie je so spol. Divoká Voda s.r.o. uzatvorená iná písomná dohoda, platia nasledovné storno podmienky:

Akcia s počtom osôb nad 10:

storno viac ako 30 dní pred termínom konania akcie: bez poplatkov,

storno 30 – 15 dní pred termínom konania akcie: 30 % z celkovej čiastky za objednané služby,

storno 14 – 7 dní pred termínom konania akcie: 50 % z celkovej čiastky za objednané služby,

storno 6 – 3 dní pred termínom konania akcie: 80 % z celkovej čiastky za objednané služby,

storno menej ako 3 dni pred termínom konania akcie: 100% z celkovej čiastky za objednané služby.

VII.  Záruka počtu zúčastnených osôb

Klient berie na vedomie, že spol. Divoká Voda s.r.o. potrebuje u tých akcií, pri ktorých sa bude podávať jedlo, presný údaj o počte zúčastnených osôb a o výbere jedál, a to najneskôr do 4 pracovných dní pred akciou. Tieto údaje sa považujú za garantovaný minimálny počet, ktorý spol. Divoká Voda s.r.o. klientovi vyúčtuje. Garantovaný počet osôb môže byť v deň konania akcie navýšený. Množstvo navýšenia závisí od aktuálneho stavu zásob a technického zabezpečenia. Prosíme o pochopenie, že v prípade navýšenia počtu osôb nebude možné jedlá servírovať vo vopred stanovenom poradí.

 1. VIII.                    Vyúčtovanie nápojov

Pokiaľ nebolo dohodnuté inak, predloží a vyúčtuje sa klientovi skutočná konzumácia nápojov. Reklamácia po vyúčtovaní nie je možná. 

 1. IX.    Občerstvenie, klientom prinesené jedlá a nápoje

Všetko občerstvenie, ktoré je servírované formou bufetových stolov a ktoré nebude skonzumované behom vyhradeného časového úseku, t.j. prestávky na kávu, obeda alebo večere, bude podľa hygienických predpisov a noriem EÚ najneskôr do dvoch hodín od počiatku servírovania odnesené personálom hotela. Z dôvodov prísnych hygienických postupov a noriem EÚ spol. Divoká Voda s.r.o. nedovoľuje nosiť a konzumovať v hoteli Divoká voda alebo na mieste konania akcie v areáli Divoká voda klientom prinesené jedlá. Pokiaľ nebolo dohovorené inak, platí prísny zákaz nosenia všetkých druhov nápojov (alkoholických či nealkoholických) do hotela Divoká voda alebo na miesto konania akcie v areáli Divoká voda. V prípade porušenia tohto zákazu si spol. Divoká Voda s.r.o. vyhradzuje právo vyúčtovať za prinesené nápoje alebo jedlá paušálny poplatok 100 € za 1 nápoj alebo 1 jedlo.

 1. X.    Zmeny a zrušenie poskytovaných služieb

Spol. Divoká Voda s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny v poskytovaných službách:

-        v dôsledku nepriaznivého počasia

-        v prípade ohrozenia bezpečnosti klientov

Ak spol. Divoká Voda s.r.o. z vlastnej viny nie je schopná zabezpečiť objednané služby, klient bude písomne vyrozumený a bude mu vrátená záloha.

 

 1. XI.     Zodpovednosť za bezpečnosť klientov  

Spol. Divoká Voda s.r.o. neručí za úrazy pri programoch na voľný čas akéhokoľvek druhu (kultúrneho či športového), ibaže by spol. Divoká Voda s.r.o konala hrubo, nedbanlivo alebo úmyselne.

Každý klient spoločnosti sa zúčastňuje športového podujatia na vlastné nebezpečenstvo. Účastník je povinný riadiť sa pokynmi zodpovedného inštruktora. V prípade voľby individuálnych aktivít klient musí príslušného inštruktora informovať. Inštruktor má právo vylúčiť klienta z absolvovania určitého programu, pokiaľ sa zistí, že tento je pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok. Vylúčenie, alebo nenaplnenie programu z vyššie uvedených príčin sa nepovažuje za nesplnenie služieb zo strany spoločnosti. 

XII.  Cenné predmety

Cenné predmety, ako je hotovosť, šperky a pod., je možné odovzdať do hotelového trezoru hotela Divoká voda, pričom spol. Divoká Voda s.r.o. si účtuje poplatky podľa aktuálne platného cenníka. Inak spol. Divoká Voda s.r.o. v prípade vzniku škody nepreberá žiadnu zodpovednosť.

 1. XIII.                    Ručenie v škodovom prípade

Klient ručí za všetky škody, ktoré spoločnosti Divoká Voda s.r.o. spôsobili pracovníci klienta, jeho hostia alebo iné nim poverené osoby, a tieto škody spoločnosti Divoká Voda s.r.o. nahradí v plnej výške. Spol. Divoká Voda s.r.o. ručí iba za škody, u ktorých bude jednoznačne a preukázateľne zistená vina spol. Divoká Voda s.r.o., v žiadnom prípade však neručí za škody, ktoré spôsobí tretia osoba. Spol. Divoká Voda s.r.o. je oprávnená požadovať, aby klient uzavrel vhodné poistenie.

 1. XIV.                   Ostatné dojednania

Hudobná produkcia alebo ostatné umelecké vystúpenia, ktoré si klient zabezpečuje sám a ktoré podliehajú povinnému nahláseniu, musí klient vopred a včas nahlásiť na príslušných úradoch. Všetky s tým súvisiace náklady sú k tiaži klienta.

Reklamný materiál – klient sa zaväzuje požiadať spol. Divoká Voda s.r.o. o súhlas s umiestnením reklamných materiálov a výzdoby. Priestory, v ktorých bude akcia prebiehať, nesmú byť reklamou ani výzdobou poškodené. Montážne práce musia vykonávať odborné pracovné sily a musia byť pri nich striktne dodržiavané všetky zákonné bezpečnostné predpisy. Všetky s montážou a demontážou spojené náklady idú k tiaži klienta.

Technika a dohľad – pokiaľ sú pre akciu potrebné technické práce externých firiem, budú vzniknuté náklady preúčtované klientovi. Každá externá firma smie vykonávať práce, prípadne zmeny na majetku spol. Divoká Voda s.r.o. iba s písomným súhlasom spol. Divoká Voda s.r.o.. U veľkých akcií spojených so zvýšenou spotrebou energie sa tieto náklady vyúčtujú klientovi zvlášť podľa skutočnej spotreby za nákupnú cenu. Ak bude potrebné, aby bol technik spol. Divoká Voda s.r.o. v priebehu akcie prítomný a vykonával dohľad, vyúčtuje sa za jedného pracovníka každá začatá hodina.

Názov a logo hotela Divoká voda *** či areálu Divoká voda – použitie názvu alebo loga hotela či areálu pre média, tlač a pod. je povolené len s predchádzajúcim písomným súhlasom spol. Divoká Voda s.r.o.. Pokiaľ nebola spol. Divoká Voda s.r.o. vopred informovaná, je na jej uvážení, či akciu stornuje bez nároku druhej zmluvnej strany na náhradu vynaložených nákladov.

XV. Reklamácia služieb spoločnosti Divoká Voda s.r.o.

Ak má klient výhrady voči poskytovaným službám počas ich realizácie, je nutné sa s výhradou obrátiť ihneď na zodpovednú osobu. Klient môže do 14 dní od konania akcie svoje výhrady uplatniť reklamáciou v písomnej forme. Spoločnosť je povinná sa k reklamácii klienta vyjadriť do 30 dní po doručení reklamácie. 

 1. XVI.                  Odstúpenie od zmluvy

Spol. Divoká Voda s.r.o.  je oprávnená ukončiť zmluvný vzťah kedykoľvek, keď:

-        bude akcia rušiť prevádzku hotela Divoká voda *** či areálu Divoká voda,

-        bude ohrozené dobré meno a bezpečnosť hotela Divoká voda *** či areálu Divoká voda a jeho hostí,

-  vyššia moc alebo iné mimoriadne okolnosti, za ktoré spol. Divoká Voda s.r.o. nezodpovedá, robia splnenie zmluvy nemožným.

Klient nie je v týchto prípadoch oprávnený uplatňovať nárok na náhradu škody.

 

 1. XVII.    Ostatné ustanovenia

1)     Zvieratá do hotela Divoká voda a areálu Divoká voda majú prístup, pričom spol. Divoká Voda s.r.o. si účtuje poplatky podľa aktuálne platného cenníka. Zvieratá sa nesmú prinášať do miestností s jedlom a nápojmi.

2)     Nájdené veci sa klientovi zasielajú poštou na základe písomnej žiadosti, pričom klient hradí všetky výdaje s tým spojené. Nájdené veci sa uskladňujú v hoteli Divoká voda po dobu 6 mesiacov. Po uplynutí tejto lehoty sa predmety, ktoré majú zjavnú hodnotu, odovzdajú miestnym stratám a nálezom.

3)     Pobyt klientov v hoteli Divoká voda a k nemu prislúchajúcich bungalovoch ďalej upravuje ubytovací poriadok hotela Divoká Voda a k nemu prislúchajúcich bungalovov, ktorý je pre hotelových hostí záväzný bez výnimky.

4)     Pokiaľ by jednotlivé ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok boli alebo sa stali neúčinnými alebo neplatnými, nedotýka sa tým účinnosť či platnosť ostatných ustanovení.

 

 

Zmluvný vzťah medzi spol. Divoká Voda s.r.o. a klientom vzniká na základe záväznej objednávky a zaplatenia plnej sumy objednaných služieb, resp. zaplatenia zálohy podľa vyššie uvedených podmienok.

 

 

 

 

 

         

     preklik na stránku BRT     link na web stránku